K-emner

Fra NablaWiki
Revisjon per 11. apr. 2015 kl. 13:58 av Kristowh (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk

K-emner, kort for "komplementære emner", er en ny ordning som erstatter den gamle ordningen med perspektivemne og ikke-teknisk emne. Tanken bak er å sette TIØ4256 Teknologiledelse 1, perspektivemne og ikke-teknisk emne inn i en større sammenheng. K-emner ble innført fra og med 2011.

Mulige K-emner

Det har blitt vedtatt av de forskjellige programrådene (Matte, Fysikk, Biofysikk) hvilke fag som er såkalt "godkjente" for hver retning. Disse kan bli revidert etter hvert.

Industriell matematikk

 • Høst TIØ4120 OPERASJONSANALYSE GK
 • Høst TIØ4146 FINANS TEKN-NAT STUD
 • Høst TIØ4201 RISIKOHÅNDTERING
 • Høst TIØ4295 BEDRIFTSØKONOMI
 • Høst TIØ4300 MILJØKUNNSKAP BÆREKR
 • Høst TIØ5200 PROJ ORG

Ved Industriell Matematikk vil disse fagene tilbys i såkalte "pakker" der man velger to fag som delvis bygger på hverandre.

Teknisk fysikk

Flere emner her virker nokså interessante. F.eks. er SPRÅK3501 "Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører på engelsk" et interessant fag for alle som gruer seg litt til å skrive masteroppgave. TIØ4102 "Operasjonsanalyse" er visstnok også ganske bra, med vekt på f.eks. logistikk i produksjon og "matematiske modeller for planlegging og styring av privat og offentlig virksomhet".

Biofysikk

 • Høst BI3072 MILJØTOKSIKOLOGI
 • Høst FI3107 BIOTEKNOLOGI ETIKK
 • Høst FI5205 CORP RESPONS ETHICS
 • Høst MFEL3010 MEDISIN
 • Høst TIØ4201 RISIKOHÅNDTERING
 • Høst TIØ5200 PROJ ORG
 • Høst TVM4162 INDUSTRIELL ØKOLOGI

Flere av disse emnene passer godt for en biofysiker. Det bør nevnes at MFEL3010 "Medisin for naturvitenskapelige studenter" er en revidert utgave av det gamle "Medisin for ikke-medisinere", og vil være bedre tilrettelagt for studenter med en naturvitenskapelig bakgrunn. Det betyr sannsynligvis større vekt på f.eks. avbildningsteknologi enn før.

Viktig

Man ønsker å legge vekt på at studentene har mulighet til å søke om å få ta andre K-emner enn de som står på disse listene. Programrådene vedgår at utvalget av K-emner per i dag er litt "tilfeldig". Dersom en student søker om å få ta et annet K-emne vil dette etter all sannsynlighet godkjennes. Man må imidlertid velge et emne fra den "store" listen: her. Det finnes flere godbiter her, bl. a. TEP4223 "Livssyklusanalyse" eller TTK4220 "Ikke-tekniske systemers dynamikk", og noen avanserte språk-fag. Hvis man planlegger en karriere utenfor akademia kan også fag som TIØ4350 "Arbeidsmiljø" vise seg å være spesielt matnyttige.

Historie

Mai 2010

Dette var visst ikke så enkelt som man hadde trodd. Formuleringen om "økt kunnskap om (...) teknologi og ledelse" bryter med formuleringen i Styrevedtaket av juni 2004 om formålet til perspektivermner; "å gi innblikk i en annen studiekultur". Det er vanskelig å kunne se at teknologi og ledelse representerer en annen studiekultur enn den man vanligvis eksponeres for i Sivilingeniørutdanningen.

Konklusjon: "FUS avventer behandlingen i Utdanningsutvalget, og gjør ingen endringer på Perspektivemne-ordningen for i år. (...) Man vil nå definere et overordnet læringsmål for perspektivemner."

Kommentar (Owren)

Høsten 2009 kom det opp en sak i FUS som skapte komplikasjoner for innføringen av K-emner, derfor ser dette foreløpig ut til å bli utsatt. IØT var først ute med å annonsere K-emnetilbud, men slike kan i prinsippet tilbys fra de fleste institutter. Vi håper at flere kommer på banen og vil seriøst vurdere tilbud fra andre institutter dersom de er relevante i forhold til læringsmålene for fysmatprogrammet. Merk også at hver studieretning kan ha sin egen K-emneportefølje, slik at vi kan operere med forskjellige valg for teknisk fysikk, biofysikk og industriell matematikk.

Det nedenforstående beholdes for framtidig referanse:

Formål

Formålet med K-emner er, ifølge dette FUS-referatet:

"Komplementære emner har som overordnet mål å sette de studieprogramspesifikke fagene inn i en videre sammenheng og å øke forståelsen for og innsikten i andre fagdisipliner. Mer spesifikke mål for K-emner vil normalt være å gi økt kunnskap om konsekvenser av teknologi og/eller gi grunnlag for utøvelse av lederoppgaver. K-emner skal innenfor denne faglige rammen bidra til at studieprogrammenes læringsmål oppfylles."

Gjennomføring

Hvordan dette tenkes gjennomført, presenteres slik i en innsida-melding fra Brynjulf Owren til Institutt for matematiske fag (desverre umulig å lenke til):

"De gamle ikke-tekniske emner i siving-studiet skal skiftes ut med såkalte K-emner (komplementære emner). Istedetfor enkeltemner blir det nå laget kurspakker, der hver pakke består av en progressiv rekke av kurs dvs som til dels bygger på hverandre. Alle må ta Teknologiledelse tidlig i studiet. I 7. og 9. semester velges hhv K-emne 1 og K-emne 2. For flere av pakkene vil K-emne 1 bygge på Tek-ledelse, mens K-emne 2 bygger på K-emne 1. Vedlagt fins liste over pakker gitt av IØT og deres innhold. Programrådet for fysmat må ta stilling til hvilke pakker det skal være mulig å velge for våre studenter. Det antydes at et lavt antall pakker (1-3?) bør være valgbart i et gitt studieprogram."

Listen det refereres til ligger her, og inneholder iøynefallende mange emner fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, sett i forhold til instituttets størrelse. Det virker altså som om det legges opp til at de fleste linjer skal ta K-emner fra IØT. Det virker også som om dette vil bli et opplegg med mye mindre valgfrihet enn tidligere, men dog med den fordel at fagene er mer relevante i en lederstilling.